Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1. 10. 2014 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ledinterier.cz.

Agerit s.r.o.
Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad
IČO: 26298848, DIČ: CZ26298848
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42430.

 

Všechny ceny zboží uvedené v internetovém obchodu jsou včetně DPH nebo je DPH na stránce uvedeno. Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen.

 • Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - jsme plátci DPH.
 • Obchodníkům a autoservisům poskytujeme množstevní slevy.

Vyřízení Vaší objednávky

Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 2 pracovních dnů, nejpozději však do 2 týdnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Výjimečně se však může stát, že je zboží díky velkému zájmu vyprodáno a dodací lhůta přesáhne 2 týdny. V případě zájmu o konkrétní termín dodání zboží nás prosím kontaktujte.

Dodání zboží

Objednané zboží Vám zašleme prostřednictvím České pošty. Poštovné je 75Kč vč. DPH a v dárkovém balení 175Kč vč. DPH. V případě většího množství zasíláme objednávky přepravní společností PPL a cena je stanovena individuálně.

Převzetí zboží od přepravní firmy

Všem zákazníkům doporučujeme pečlivě překontrolovat zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně, zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží, trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Převzetí zboží od České pošty

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zboží při jeho převzetí a to i v případě, že zásilka nejeví jakékoli známky poškození. Pokud se stane, že je zboží poškozeno, je nutné zahájit reklamační řízení na nejbližší pobočce České pošty a to nejpozději druhý pracovní den od převzetí zásilky. Později nelze jakékoli transportní škody uplatňovat.

Další informace

Veškeré Vaše dotazy Vám ochotně a rádi zodpoví naši zaměstnanci na uvedeném telefonním kontaktu, kteří jsou zde pro Vás každý všední den od pondělí do pátku v době od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin.

Objednávka

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

 • jméno/obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČ a DIČ, je-li kupující registrován jako plátce DPH
 • upřesnění objednaného zboží
 • způsob odebrání a dopravy
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 100,-Kč za objednávku.

Platební podmínky:

V případě zaslání zboží přepravní společností, hradí zákazník dobírkovou částku v hotovosti, při převzetí od dopravní společnosti.

Ostatní:

Ochrana Vašich osobních dat

Vaše data sdělená při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě, s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky. Důvěryhodným třetím stranám nebo veřejnosti, mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštevnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Ceníme si váší Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromaždováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v předchozím odstavci. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel včas publikovány.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Za vadu se nepovažuje mírné zbytkové svícení zhasnutého světla ve voze se zbytkovými proudy. Nejedná se totiž o vadu LED světel, ale o závadu vozidla, která se při použití běžné žárovky vizuelně neprojevuje, ale elektronicky byla přítomna i před výměnou.

Prodávající nenese žádné záruky za škody způsobené používáním LED světel , neodborným zapojením, nebo škodám vzniklým při montáži zařízení zákazníkem nebo autoservisem.

Kupující souhlasí s faktem , že LED sada je tuningový doplněk a řídí se platnými legislativními pravidly provozu vodidel na silničních komunikacích a platnými právními předpisy. Zákakazník nese plnou právní a hmotnou zodpovědnost za namontované zboží do svého vozidla.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje na 12 měsíců. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, DPD, PPL...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištení rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do dvou pracovních dnů po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištené vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištené vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: odstranění vady. V případě, že nejde věc opravit, může požadovat výměnu, případně výměnu součásti zboží. Pokud zboží nelze ani vyměnit, je oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

U elektronického a elektrického zboží je nutné předložit daňový doklad s potvrzením odborné montáže.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Případné vady je kupující povinnen reklamovat ihned po jejich zjištění, bez zbytečných odkladů.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 89/2012 Sb. třicetidenní. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

VEŠKEROU KORESPONDENCI, REKLAMACE, VRÁCENÉ ZBOŽÍ APOD. ZASÍLEJTE VÝHRADNĚ NA ADRESU NAŠÍ PROVOZOVNY !!!

 

Agerit s.r.o.

Stará pošta 750,

664 61 Rajhrad

 

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb má kupující právo odstoupit od smlouvy do 21 dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedené podmínky.

1. Zaslat písmené oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem bankovního účtu či adresou pro vrácení peněz.
2. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej bez zbytečných odkladů zpět na naší adresu a to za následujících podmínek:

 • zboží může být použité,
 • zboží musí být nepoškozené,
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství),
 • zmusí být přiložen daňový doklad o koupi

3. Zboží posílejte bez dobírky, doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu přepravcem.
4. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů, od fyzického obdržení zboží.
5. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení nebo výměna zboží, vyrobeného pro kupujícího na zakázku, není s ohledem na jeho specifické vlastnosti možné.
6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
7. V případě odstoupení od kupní smlouvy hradí kupující náklady spojené s vrácením zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a to bez udání důvodu. V takovém případě bude kupujícímu obratem vrácena celá částka.